• Online Coaching of Mathematics for Grade 12 Quick View
  • Online Coaching of Mathematics for Grade 12 Quick View
  • ,
  • Online Coaching of Mathematics for Grade 12

  •  5,000.00
  • Harit Learning Center is offering the intensive result-oriented online class for the subjects Mathematics from the industry's best lecturers. The class will run 1 hour daily - हरेक दिन अनुभवी शिक्षकले Internet बाट LIVE पढाउनुहुन्छ। - केही नजानेमा वा नबुझेमा शिक्षकलाई सोधेर सिक्न पाइन्छ। - शिक्षकले पढाएको Videos, Class Notes र Power Points सँधै उपलब्ध हुन्छ। - नियमित Tests हुन्छ।…
  • Add to cart